Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/PagesController.php, line 681]
Notice (8): Undefined index: Keywords [APP/Controller/PagesController.php, line 682]
Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/PagesController.php, line 685]
Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/PagesController.php, line 687]
Notice (8): Undefined index: Menu [APP/Controller/PagesController.php, line 689]
Notice (8): Undefined index: id [APP/Controller/PagesController.php, line 696]
Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Quyết định số 2746/QĐ-BVHTTDL công bố đưa nghề thủ công truyền thống nghề làm muối ở Bạc Liêu vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ trưởng văn hóa, thể thao và du lịch và theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Cục trưởng Cục di sản văn hóa.